• 02122350681-22350645
مشخصات اصلی:
اطلاعات بیشتر:

ویژگی های مجموعه:

  • فروشگاه ها
  •  محل های سرگرمی و تفریحی
  •  آفیس و شرکت های تجاری و واحدهای لوکس و زیبای مسکونی